MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Dyrekcja

dr n.hum. Anna Hajdukiewicz
Dyrektor Poradni w Kielcach
a.hajdukiewicz@mzppp.pl
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydział Neofilologii, kierunek: Filologia angielska, doktor nauk humanistycznych Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność pedagogika społeczna, studia podyplomowe z zakresu logopedii. Autorka i współautorka prac naukowych z zakresu pedagogiki i filologii angielskiej w tym: „Getting started with Primary CLIL”, Pakiet scenariuszy wzajemnego nauczania, Aspiracje edukacyjne i zawodowe młodych Polaków i Anglików, Therapy model of supporting social performance of children with developmental deficiencies, redaktor prac zbiorowych oraz recenzent min: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, propozycje rozwiązań metodycznych dla nauczycieli, biuletynów pedagogicznych oraz biuletynów dla rodziców. Laureatka prestiżowych wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną, m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej 2011 oraz Virtuti Medicinali 2014, członek Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, od 2015 roku przewodnicząca Sekcji Neuropedagogiki. Zajmuje się organizacją pracy Poradni oraz działaniami na rzecz rozwoju potencjału lokalnego.
dr hab. Jolanta Góral-Półrola
Wicedyrektor
j.goral_polrola@mzppp.pl
prof. nadzw. StSW, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalista neurologopedii, surdopedagog, neuroterapeuta. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu logopedii, neurologopedii i neuropsychologii, w tym monografii: Organiczna niepłynność mówienia (Orator 2013) i Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej (Impuls 2016). Członek Rady Naukowej „Acta Neuropsychologica”. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurolingwistycznego, członek Komitetu Międzynarodowych Reprezentantów Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu. Laureatka kilku prestiżowych wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną, m.in.: Medalu Komisji Edukacji Narodowej, Copernicus Price 2015, Virtuti Medicinali 2014. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy i komunikacji o różnej etiologii.
mgr Grzegorz Ślęzak
Wicedyrektor
g.slezak@mzppp.pl
absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel plastyki, muzyki, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta słuchowy, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną, integracji sensorycznej , centralnego przetwarzania słuchowego i badaniem słuchu fizjologicznego uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Laureat prestiżowego wyróżnienia Virtuti Medicinali 2014.

Wróć