MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

MISJA I WIZJA


Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach  jest publiczną placówką, funkcjonującą w ramach systemu oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Poradnia udziela pomocy  dzieciom, uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom z terenu miasta Kielce. Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne i dobrowolne.
Działania Poradni koncentrują się wokół nadrzędnego celu, którym jest dobro osób korzystających z jej usług. Pracownicy Poradni realizują Misję Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach, ujętą w słowach Janusza Korczaka:
...dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar.
 

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, konsultacyjną, doradczą, profilaktyczną oraz informacyjno-szkoleniową. Przyświecają następujące cele:

  1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom oraz ich rodzicom i opiekunom.
  2. Wspierania wszystkich, którzy uczestniczą w procesie opiekuńczo-wychowawczym dzieci i młodzieży, tak aby każde dziecko i każdy uczeń w pełni realizowali własny potencjał biograficzny.
  3. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
    i opiekuńczych.

Wysoka jakość świadczonych usług na rzecz dziecka, ucznia, jego rodziny i środowiska edukacyjno-wychowawczego jest priorytetem i standardem pracy w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Kielcach.  

Załączniki:
 Misja i wizja MZPPP w KielcachRozmiar:  463.97KBData:  04.01.2017Pobierz
Wróć