MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

CELE I ZADANIA


Cele działań MZPPP:
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży
Udzielanie rodzicom i nauczycielom specjalistycznej pomocy, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży
Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania MZPPP:
Diagnozowanie dzieci i młodzieży w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania.
Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest:
Wydanie opinii.
Wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
Objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi, uczniami oraz ich rodzicami.

Załączniki:
 Cele i zadania MZPPP KielceRozmiar:  231.7KBData:  12.01.2017Pobierz
Wróć