MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Ogólne zasady przyjmowania dzieci (uczniów) w MZ PPP w Kielcach

print
  1. Zgodnie ze statutem MZ PPP Kielcach udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie miasta Kielce oraz dzieciom nieuczęszczającym do przedszkola, szkoły lub placówki, ale zamieszkałych w Kielcach.
  2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez MZPPP jest dobrowolne i nieodpłatne, nie wymagane jest skierowanie.
  3. Rodzice /prawni opiekunowie/ lub pełnoletni uczniowie ustalają z osobami badającymi termin diagnozy psychologicznej, pedagogicznej lub logopedycznej.
  4. W wyznaczonym terminie rodzice/prawni opiekunowie zgłaszają się z dzieckiem/uczniem na wizytę, dostarczając wymaganą dokumentację.
  5. Pełnoletni uczniowie zgłaszają się na badania i konsultacje bez rodziców/prawnych opiekunów.
  6. W przypadku braku lub niewystarczającej dokumentacji dołączonej do wniosku - osoba badająca informuje o konieczności jej dostarczenia.
  7. Po zakończeniu czynności diagnostycznych, rodzic/prawny opiekun dziecka/ucznia lub pełnoletni uczeń może uzyskać szczegółowe informacje na temat wyników badań, zalecenia postdiagnostyczne dotyczące udzielenia właściwych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
  8. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia w terminie do 30 dni (a w uzasadnionych przypadkach do 60 dni) od dnia złożenia wniosku specjaliści wydają stosowną opinię  psychologiczno – pedagogiczną lub informację o wynikach badań.
  9. Przyjmowanie interesantów w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub nauczaniu indywidualnym odbywa się według odrębnych procedur.
  10. Uwagi i spostrzeżenia o pracy poradni można zgłaszać do Dyrekcji MZPPP.
Wróć