MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Szczegółowe zasady odnoszące się do kwalifikowania dzieci (uczniów) do MZPPP

print

Zgłoszenie dziecka do Poradni odbywa się telefoniczne lub przez osobisty kontakt ze  specjalistą i wyznaczeniem terminu wizyty. Rodzice prawni opiekunowie, zobowiązani są dopełnić wymagań formalnych przed rozpoczęciem czynności diagnostyczno- terapeutycznych.

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci/uczniowie z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/ przedszkolu.
 2. Drugim kryterium jest kolejność składanych zgłoszeń na dany rok szkolny.
 3. Nabór na dany rok szkolny dotyczy dzieci/uczniów zapisanych od dnia 1 września danego roku kalendarzowego.
 4. Dzieci/uczniowie, którzy w opinii terapeuty będą kontynuować zajęcia zgłaszane są przez terapeutę w Sekretariacie Poradni.  
 5. Dzieci/uczniowie przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.
 6. Dzieci/uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci na zajęcia terapeutyczne od 1 września danego roku szkolnego będą zapisywane na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości przyjmowane w trakcie roku szkolnego.
 7. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.
 8. Okres trwania terapii określa terapeuta po przeprowadzonej diagnozie i diagnozie kontrolnej.
 9. Nie potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach przez rodzica dziecka/ucznia zakwalifikowanego na terapię skutkuje skreśleniem z listy i kwalifikowaniem kolejnego dziecka/ucznia z listy rezerwowej.
 10. Rodzice dzieci/uczniów uczęszczających na terapię pozostają w trakcie jej trwania na terenie Poradni.
 11. Na zajęcia przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone    i niekaszlące).
 12. Dwie kolejno nieusprawiedliwione nieobecności dziecka/ucznia na terapii oznaczają rezygnację z zajęć i przerwanie terapii. W sytuacji braku współpracy z rodzicem terapia może zostać przerwana bez możliwości odwołania się od tej decyzji. (Rodzic jest zobowiązany powiadomić terapeutę o nieobecności dziecka na zajęciach, w tym o chorobie dziecka przed zajęciami).
Wróć