MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Organizacja terapii integracji sensorycznej

print

Podstawę do przyjęcia dziecka/ucznia na zajęcia terapeutyczne prowadzone metodą SI stanowi aktualna diagnoza procesów integracji sensorycznej. Na terapię przyjmujemy dzieci z: trudnościami szkolnymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową oraz z trudnościami w koncentracji uwagi.

 1. Na zajęcia terapeutyczne przyjmujemy dzieci/uczniów uczęszczających do placówek w rejonie działania MZ PPP.
 2. Nie przyjmujemy dzieci/uczniów, którzy uczestniczą w terapii SI w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ.
 3. Na zajęcia terapeutyczne przyjmowane są dzieci/uczniowie z dysfunkcją procesów integracji sensorycznej.
 4. W przypadku dzieci/uczniów z ryzykiem zaburzeń procesów integracji sensorycznej rodzice po przeprowadzonej diagnozie w zakresie oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej uzyskują instruktaż do prowadzenia zajęć w domu.
 5. Rodzice mogą zapisywać dzieci/uczniów na zajęcia w ciągu całego roku szkolnego. Zapisy na terapię SI prowadzone są w sekretariacie Poradni przy ul. Urzędniczej 16. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu - aktualną diagnozę SI lub podać datę wykonania diagnozy w MZ PPP.
 6. O zakwalifikowaniu na zajęcia terapeutyczne zadecyduje terapeuta SI, w razie potrzeby po konsultacjach z innymi terapeutami.
 7. Lista dzieci/uczniów przyjętych na zajęcia będzie dostępna w sekretariacie Poradni. Rodzice dzieci/uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie.
 8. Terapia SI odbywa się raz w tygodniu, czas trwania zajęć do 60 minut. W przypadku młodszych dzieci ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami czas zajęć terapeutycznych powinien być dostosowany do wydolności wysiłkowej dziecka – o czasie trwania zajęć decyduje terapeuta prowadzący terapię. Po zajęciach z integracji sensorycznej terapeuta przekazuje rodzicom instruktaż do pracy z dzieckiem/uczniem w domu.
 9. Czas trwania terapii określa terapeuta, który jest zobligowany do przeprowadzana diagnozy kontrolnej.
 10. Podczas zajęć obowiązuje wygodny strój. Dzieci wchodzą na salę terapeutyczną w obuwiu zmiennym lub bez obuwia.
 11. Rodzic odpowiada za bezpieczeństwo dziecka przed i po zajęciach terapeutycznych oraz w trakcie prowadzenia rozmowy z terapeutą po zakończonych zajęciach terapeutycznych.

 

Wróć