MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Zasady przyjęcia oraz prowadzenia terapii „EEG - Biofeedback” w MZ PPP w Kielcach

print

1. Terapią EEG - Biofeedback mogą być objęte dzieci/uczniowie z rejonu działalności
MZ PPP w Kielcach, którzy:
-ukończyli 6 rok życia i potrafią, w ocenie prowadzącego terapeuty, współpracować
w zakresie terapii EEG-BF;
-posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię psychologiczno-pedagogiczną z zaleceniem tej formy terapii lub skierowanie od lekarza (neurologa, psychiatry); pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia ma dziecko/uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;   
-posiadają aktualne w dniu rozpoczęcia terapii zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii EEG-BF (zaświadczenie ważne jest rok).
2. Zapisy na terapię EEG-BF odbywają się w gabinecie nr 5 w MZ PPP (parter)
w wyznaczonym przez placówkę terminie.
Dziecko/uczeń zapisywane jest przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście, na podstawie w/w dokumentów (orzeczenia, opinii, skierowania lekarskiego) upoważniającego do tej formy terapii.
3. Na terapię EEG-BF przyjmowane jest dziecko/uczeń zapisane na listę, bez możliwości wykorzystania treningu za inne dziecko lub za rodzeństwo.
4. Przyjęcia dzieci/uczniów odbywają się wg kolejności zgłoszeń.
5. Terapia EEG-BF ma charakter indywidualny i jednorazowo obejmuje 10 treningów.
Czas trwania poszczególnych treningów ustala się stosownie do wieku dziecka/ucznia
i jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
6. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Jeden trening w godzinach dopołudniowych, drugi w godzinach popołudniowych.
7. O terminie rozpoczęcia terapii EEG-BF rodzice/prawni opiekunowie/pełnoletni uczniowie są powiadamiani telefonicznie.
8. Rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń są zobowiązani do:
-dostosowania się do zaproponowanych przez terapeutę terminów zajęć; terapeuta jest zobligowany do podania dwóch propozycji terminów zajęć, przy czym jedną z nich rodzi/opiekun prawny/pełnoletni uczeń jest zobowiązany przyjąć. W przypadku braku porozumienia w w/w zakresie dziecko/uczeń zostaje skreślony z listy oczekujących;
-informowania o nieobecności dziecka/ucznia na zajęciach w dniu poprzedzającym dzień terapii; dwie kolejne nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają rezygnację z w/w terapii.
9. Terapia EEG-BF jest bezpłatna.
10. Ponowne zapisanie dziecka/ucznia na terapię EEG-BF jest uzależnione od możliwości MZ PPP w w/w zakres

Wróć