MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

2017-02-22 

Współpraca z rodziną

print
  1. Współpraca z Poradnią odbywa się na wniosek Rodzica.
  2. Rodzic we współpracy ze specjalistami MZ PPP ustala przebieg procesu diagnostycznego i terapeutycznego.  
  3. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego harmonogramu spotkań i informowania o absencji dziecka na spotkaniach.
  4. Rodzic przyprowadza dziecko/ucznia na spotkania i odpowiada za jego bezpieczeństwo na teranie Poradni.
  5. Rodzic odpowiada za zniszczenia dokonane przez dziecko/ucznia na terenie Poradni.
  6. Informacji o przebiegu czynności podjętych w Poradni udzielają dyrektor Poradni oraz pracownicy pedagogiczni.
  7. Kontakty rodziców ze specjalistami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu.
  8. Rodzice dzieci/uczniów mają możliwość dodatkowego kontaktu ze specjalistami po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania.
  9. Rodzic jest zobowiązany do dostarczenia niezbędnej dokumentacji dotyczącej stanu psychofizycznego dziecka/ucznia.
  10. Możliwe jest udzielenie informacji o funkcjonowaniu dziecka i jego rodziny instytucjom powołanym do niesienia pomocy jak np. MOPS, policja i innym instytucjom na pisemną prośbę tych instytucji. W przypadku nadzoru kuratora nad dzieckiem/uczniem lub rodziną informacji udziela się również wskazanemu kuratorowi.


Załączniki:
 Klauzula informacyjnaRozmiar:  391.9KBData:  29.05.2018Pobierz


Wróć