MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W KIELCACH

Działania profilaktyczne i edukacyjne Dla szkół ponadpodstawowych (uczniów i ich rodziców)

Profilaktyka uzależnień (środki psychoaktywne, media)
Profilaktyka cyberprzemocy, przemocy, agresji
Rozwijanie umiejętności społecznych
Techniki pracy umysłowej
Edukacja HIV, AIDS
Ochrona zdrowia psychicznego
Interwencje w sytuacjach kryzysowych