program wychowawczo profilaktyczny spójrz inaczej


Podręcznik Spójrz Inaczej. Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas 1-3 szkół ; podstawowych - wydania z roku: 1993, 1997, 2007. Rekomendacje i opinie na temat programu „Spójrz inaczej" zgromadzone w Stowarzyszeniu „Spójrz inaczej".

Program wychowawczo - profilaktycznySpójrz inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły, dopasowany do wieku odbiorców. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.

ProgramSpójrz inaczej" powstał w starachowickim środowisku pedagogów, psychologów i socjologów. Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska - Koruba i Tomasz Kołodziejczyk. Treści programu wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi, jak ...

SPÓJRZ INACZEJ Cel: program wspieranie rozwoju osobowości ucznia i jego zdolności przystosowania się społecznego zawierający wersje dla różnych etapów edukacji. Grupa programów: programy do realizacji w klasach. Realizatorzy: przeszkoleni nauczyciele.

Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy z uczniami wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum oraz z dziećmi przebywającymi w świetlicach socjoterapeutycznych.

ProgramSPÓJRZ INACZEJ"- w klasie VA. Już kolejny rok. Zajęcia wg programu „Spójrz inaczej" organizowane są dla uczniów klasy Va już kolejny rok. Zostały one wprowadzone w nauczaniu zintegrowanym i, zgodnie z założeniami Szkolnego Programu Wychowania, prowadziła je wychowawczyni klasy.

Scenariusze zajęć w programie. są tak opracowane, by mogli je realizować wychowawcy ze swoimi zespołami klasowymi. Zajęcia z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi odbywają się jeden raz w tygodniu. na wydzielonej godzinie i obejmują pięć działów tematycznych, ważnych dla profilaktyki.

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz ...

scenariusze. Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.

3.Drugi Elementarz, czyli program 7 kroków" - program profilaktyczny (cykl zajęć) 4.Cyberprzemoc. 5.Powiedz Hej!- zamiast hejt. 6. Spójrz inaczej (tematy do wyboru wychowawcy, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb). Zajęcia dla rodziców. 1.Jak wzmacniać samoocenę dziecka. 2.Jak chronić dziecko przed cyberprzemocą.

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" jest taki wpływ na dziecko, aby radziło sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

W listopadzie 2017r. uczniowie klas VI i VII szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum rozpoczęli realizację programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej" w zakresie powstawania i niwelowania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo - profilaktyczny dla klas I-III"Spójrz inaczej". Od trzech latach prowadzę w szkole zajęcia programu wychowawczo - profilaktycznego "Spójrz inaczej". Celem tego programu jest przede wszystkim taki wpływ na dziecko, aby umiał poradzić sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia, które dostarcza mu życie.

książki. Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.

Jego autorami są Andrzej Kołodziejczyk, Ewa Czemierowska - Koruba i Tomasz Kołodziejczyk. Treści programu wspierają wychowanie, wspomagając rodziców w ochronie dzieci przed ryzykownymi zachowaniami, uczą też młodych ludzi jak nawiązywać i utrzymać dobre relacje z innymi i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje trudne.

ProgramSpójrz Inaczej na agresję" zawiera 15 scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Na realizację poszczególnych scenariuszy należy przewidzieć około 1-1,5 godziny. Zajęcia powinny być prowadzone co 1-2 tygodnie - podczas godzin wychowawczych lub w dodatkowym czasie.

Program wychowawczo - profilaktyczny "Spójrz Inaczej" to zbiór scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych. Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży.

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego "Spójrz inaczej" jest kształtowanie charakteru dzieci w taki sposób, aby radziły sobie lepiej w sytuacjach problemowych, nie odczuwały nadmiernego napięcia związanego z ich rozwiązywaniem, aby rozumiały siebie, umiały współżyć z innymi i potrafiły znajdować w samych sobie oparcie w ...

Program Wychowawczo-ProfilaktycznySpójrz inaczej" Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów niepełnosprawnych. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Powstał w oparciu o program autorski Ewy

Realizacja zadań programu Spójrz Inaczej. Zajęcia z policjantami, zajęcia w przedszkolu i klasach 1-3, lekcje wychowawcze, technika , wych.fizyczne. Zajęcia z wychowawcą, z pedagogiem i psychologiem, udział uczniów w występach, konkursach itp. Pedagogizacje, pogadanki, filmy w trakcie godzin wychowawczych, WDŻ, informatyki.

About program wychowawczo profilaktyczny spójrz inaczej

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly